Algemene Voorwaarden 

Artikel 1 | Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten gesloten tussen Natuurlijk Gezond Zeeland (ingeschreven bij de KvK onder nummer 74351346 en geregistreerd bij het Collectief Alternatieve Therapeuten onder nummer 476620201231) en opdrachtgever/klant.

Artikel 2 | Aanvaarding van overeenkomst

 1. De overeenkomst bestaat uit alle gemaakte afspraken tussen Natuurlijk Gezond Zeeland en opdrachtgever/klant aangaande de coaching van Natuurlijk Gezond Zeeland.
 2. Een overeenkomst wordt door Natuurlijk Gezond Zeeland per email aangeboden en komt tot stand op het moment dat deze door opdrachtgever/klant per mail is bevestigd.
 3. Een overeenkomst kan zowel een consult of een programma betreffen en wordt aangegaan voor de duur van een consult of een programma.

Artikel 3 | Aanmelding en betalingsvoorwaarden

 1. De opdrachtgever/klant ontvangt per mail een factuur van Natuurlijk Gezond Zeeland. De facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de desbetreffende overeenkomst. De prijzen van een consult zijn inclusief BTW. De prijzen van een programma zijn exclusief BTW. 
 2. Bij een coachingsprogramma geldt als betalingsvoorwaarde dat de betaling bij aanvang van het programma op rekening van Natuurlijk Gezond Zeeland dient te zijn bijgeschreven. In overleg is betaling in termijnen mogelijk.
 3. Een consult dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

Artikel 4 | Annulering

 1. De duur van het coachingsprogramma wordt vastgelegd in de overeenkomst en kan niet tussentijdig worden beƫindigd.
 2. Annulering van afspraken door opdrachtgever/klant dient uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak behoudt Natuurlijk Gezond Zeeland zich het recht voor de kosten in rekening te brengen.
 3. Natuurlijk Gezond Zeeland behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren.

Artikel 5 | Geheimhouding en dossierbeheer

 1. Natuurlijk Gezond Zeeland zal alle informatie betreffende de opdrachtgever/klant vertrouwelijke behandelen en deze informatie niet aan derde ter hand stellen, behouders voor zover Natuurlijk Gezond Zeeland daartoe verplichts is of daartoe toestemming heeft verkregen.
 2. Natuurlijk Gezond Zeeland zal rapportage van het dossier op aanvraag aan de klant verstrekken, met inachtneming van de AVG.

Artikel 6 | Aansprakelijkheid

 1. Natuurlijk Gezond Zeeland zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Natuurlijk Gezond Zeeland heeft voor de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 2. Natuurlijk Gezond Zeeland geeft op geen enkele wijze een garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de klant voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van Natuurlijk Gezond Zeeland.
 3. Natuurlijk Gezond Zeeland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 4. Natuurlijk Gezond Zeeland is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de klant de mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 5. De aansprakelijkheid van Natuurlijk Gezond Zeeland voor schade voortvloeiend uit de verrichte diensten is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag welke in rekening is gebracht aan de klant, dan wel tot maximaal het bedrag dat door de door Natuurlijk Gezond Zeeland afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt
 6. Natuurlijk Gezond Zeeland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit van de door haar geadviseerde supplementen. 

Artikel 7 | Klachtenprocedure

 1. Indien opdrachtgever/klant klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient hij/zij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken. Natuurlijk Gezond Zeeland zal in overleg en ik redelijkheid een passende oplossing zoeken.
 2. Mocht opdrachtgever/klant en Natuurlijk Gezond Zeeland in goed overleg niet tot een passende oplossing komen dan kan hij/zij zich voor klachten wenden tot de geschilleninstantie GAT.